Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen The Bushido Club en de persoon (waarbij minderjaren vertegenwoordigd worden door de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers) die gebruik maakt van de faciliteiten van The Bushido Club (hierna te noemen “het lid”). 

Artikel 1  Inschrijving                              

De inschrijving geschiedt op basis van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Het inschrijven voor een lidmaatschap is mogelijk vanaf 18 jaar. Minderjarigen mogen zich inschrijven indien één van de ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger de overeenkomst medeondertekent. Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 2  Lidmaatschap                   

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de lopende maand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden tevens verstaan per e-mail.  Het lidmaatschap kan op elk moment schriftelijk worden aangepast naar meer of minder lessen per week.

Artikel 3  Betalingsvoorwaarden          

Betaling van de lesgelden dient telkens per maand vooraf te worden voldaan. Betalingen van de lesgelden lopen het gehele jaar door ook gedurende schoolvakanties, officiële en erkende feestdagen en sluitingen wegens, ziekte, ongevallen, overmacht, etc.  Het opschorten van de maandelijkse lesgelden is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk en zal telkens per individueel geval door The Bushido Club worden beoordeeld. Het lid kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop The Bushido Club deze opschorting toepast. In het geval van afwezigheid van het lid bij een van de lessen, blijft het lid de volledige lesgelden verschuldigd en vindt er geen restitutie van reeds betaalde lesgelden plaats. Indien de lesgelden of andere overeengekomen gelden niet binnen 15 dagen na het ontvangen van een betalingsherinnering worden voldaan, behoudt The Bushido Club zich het recht voor om de vordering, nadat The Bushido Club het lid nogmaals schriftelijk heeft aangemaand alsnog tot betaling over te gaan, uit handen te geven aan een incassobureau en het lid verdere deelname aan de lessen en activiteiten van The Bushido Club (tijdelijk) te ontzeggen totdat de openstaande bedragen zijn voldaan. Alle kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) komen voor rekening van het lid. The Bushido Club is gerechtigd haar prijzen voor lesgelden en overige bijkomende kosten eenmaal per jaar te indexeren.

Artikel 4  Wijzigingen in voorwaarden    

The Bushido Club stelt de lestijden, alsmede de lesroosters, leslocaties, les vormen en tarieven vast en behoudt zich het recht voor deze op ieder gewenst moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden ten minste 15 dagen voor het ingaan van de wijziging schriftelijk kenbaar gemaakt. The Bushido Club behoudt zich ook het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder gewenst moment, eenzijdig te wijzigen. Materiële wijzigingen op de algemene voorwaarden zullen ten minste 30 dagen voor het ingaan van de voorgenomen wijziging, schriftelijk kenbaar worden gemaakt. 

Artikel 5  Aansprakelijkheid                 

De te volgen lessen geschieden geheel op eigen risico. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het consulteren van huisarts, voordat hij/zij aan één of meerdere van de sporten deelneemt of wanneer hij/zij last heeft van blessures of letsel. The Bushido Club, haar directie en haar medewerkers en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel die het lid of derden voor, tijdens of na de lessen oploopt. Voorts is The Bushido Club niet aansprakelijkheid voor zoekgeraakte, gestolen of beschadigde eigendommen van het lid en/of derden. Schade aan het gebouw en eigendommen van The Bushido Club toegebracht door leden en/of derden aan de inventaris c.q. het gebouw van The Bushido Club, dan wel aan zaken of gebouwen die door The Bushido Club van derden worden betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, door leden en/of derden, is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 6  Huisregels                                              

De algemene voorwaarden en de huisregels van The Bushido Club krijgt het lid bij inschrijving. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van The Bushido Club en hiernaar te handelen. Leden en/of ouders/verzorgers van het lid, die zich schuldig maken aan wangedrag, overlast bezorgen, de instructies van de instructeur niet opvolgen, de huisregels van The Bushido Club niet in acht nemen, in strijd handelen met de onderhavige voorwaarden of die de goede naam van één of meer medewerkers/instructeurs van The Bushido Club in diskrediet brengen, kunnen tijdelijk of permanent de toegang tot de sportschool worden ontzegd. Leden verliezen in dat geval hun recht langer deel te nemen aan lessen, doch behouden hun lopende betalingsverplichtingen. Agressie of het ongeoorloofd toepassen van geleerde technieken buiten de sportschool worden beide niet getolereerd.

Artikel 7  Toepasselijk recht bij geschillen

Op de algemene voorwaarden en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de algemene voorwaarden of de overeenkomst(en) en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.